Ett stolt modershjärta

 

Oljemålning Metropolitan Museum, New YorkNär man släktforskar hittar man ibland släktberättelser som berör på djupet. När jag forskar om min farmors farmor, Hulda Schmidt som på 1800-talet vågade stå upp för det hon trodde på, kosta vad det kosta ville, så känner jag sympati och även stolthet. Kanske var Huldas kamp förgäves. Hon vann ju ingenting vad gäller materiella ting. Inte heller vann hon omgivningens aktning eller respekt. Hon förlorade egentligen allt, men samtidigt vann hon allt. Hon vågade stå upp för sitt barn och för sig själv. Hon hade ett varmt och mycket stolt modershjärta!

Från Karlshamn till huvudstaden

År 1854 flyttade den 45-årige sjömannen Adolf Fredrik Schmidt från Karlshamn till Stockholm, tillsammans med hustrun Johanna och fyra barn. Adolf Fredrik hade under många år varit anställd som båtsman inom handelsflottan, som kofferdist. Efter några år i huvudstaden valde Adolf Fredrik att lämna livet på sjön och i stället starta eget som konstsvarvare. Han var skicklig inom den speciella graveringsteknik som kallas guilloche. Det franska ordet betyder ungefär ”mönster av vågiga linjer” och det är främst på föremål av guld, koppar, silver och glas som denna teknik har använts genom tiderna. Familjen Schmidt hade varit guldsmedsmästare i generationer, men Adolf Fredrik valde i stället att skapa prydnadsföremål av elfenben som han sedan graverade enligt konstens alla regler och sedan sålde.

När Schmidt lämnade livet på sjön för landbacken hade han fyllt 50 och barnen var vuxna. De bidrog alla till familjens försörjning på olika sätt. De båda sönerna arbetade på Barnängens tekniska fabrik på Södermalm och döttrarna, som hushållerskor och jungfrur hos Stockholmsfamiljer. Dottern Hulda Schmidt föddes 1838 i Karlshamn, Blekinge och skulle komma att bli min farmors farmor. Hon var nu 22 år fyllda och arbetade som jungfru i Stockholms hovförsamling. Det var förmodligen där hon träffade den tjugofem år äldre änkemannen och greven Erik Posse och paret inledde en relation som skulle komma att få ödesdigra konsekvenser.


Äktenskap med förhinder

Släkten Posse härstammar från den jylländske väpnaren Niels Jensen Loupose som levde under 1300-talet. När släkten etablerat sig i Sverige ändrades släktnamnet till Lagepose och senare till Posse. Carl Erik Ludvig Walter Posse (som kallades Erik) föddes 1813 på godset Björnö i Kalmar som son till major Carl Otto Posse och Sophie Wilhelmina Berg von Linde. Erik blev sedermera sekreterare i krigshovrätten och är förmodligen endast omtalad för sin mycket generösa donation till Riksarkivet: ”Genom Erik P:s testamente fick RA en betydande donation för finansieringen av utgivningen av DS och av de medeltida sigillen. Hans genealogier för bl a medeltida frälsesläkter finns i RHA, hans autografsamling i RA, vars serie Arkivfragment innehåller enstaka brev till honom.” (Källa: Riksarkivet, Posse, släkt, Band 29 (1995–1997), sida 420)

När Hulda Schmidt och Erik Posse inledde sitt förhållande trodde hennes familj att det skulle resultera i ett tryggt äktenskap för deras dotter. Kanske hoppades föräldrarna att livet från och med nu skulle bli lite mindre slitsamt, även för dem, när dottern hade mött en sådan generös och välbeställd livspartner. Greven besökte ofta Huldas familjehem och intygade sin kärlek och sina, enligt honom själv, så ärliga intentioner. Han bad fadern om Huldas hand och när fadern samtyckte, tog männen varandra i hand. Han överöste sin trolovade med presenter och det finns även tecken på att han hjälpte hennes föräldrar ekonomiskt.

Det var allmänt känt bland familj och vänner att greven och Hulda var förlovade med varandra. När Hulda blev gravid ville hon att äktenskapet genast skulle fullbordas och enligt flera vittnesmål hade greven då lovat henne att man snarast skulle göra slag i saken och att barnet skulle ”bliva äkta”, men så blev det inte. Sonen, Erik Gustaf Sigismund föddes i all hemlighet år 1865, hos en anonym barnmorska på Lilla Munklägersgatan 11, med anteckningen ”Föräldrar okända”. Barnafadern såg dock till att sonen fick bära hans släktnamn.

Greve Carl Erik Posse 1813 – 1868 Foto: Kalmar Läns Museum


Villkorat testamente

Erik Gustaf Sigismund Posse var bara tre år när fadern hastigt avled år 1868. När fadern avled var hans föräldrar inte gifta med varandra. Men greve Erik Posse önskade sonen en trygg och fin framtid. Han hade därför skrivit ett testamente i vilket det framgick att pojken skulle ärva faderns gods och guld, med ett enda villkor – att hans mamma lämnade bort honom att uppfostras av grevens syster, Henrietta Posse, eller landshövding Claes Ulrik Nermans änka. För att sonen skulle få ärva sin far måste Hulda Schmidt lämna bort barnet inom 3 månader, från grevens dödsdatum. I annat fall skulle sonen bli lottlös och förmögenheten skulle i stället tillfalla Riksarkivet. Hulda Schmidt vägrade att lämna bort sin son och ett mediadrev inleddes nu, som kom att pågå under flera år.

Sonen skulle lämnas till grevens syster, Henrietta, inom tre månader efter faderns död. Foto: Henrietta Posse 1814 – 1878, Kalmar Läns MuseumFörsmådd välvilja

Tidningarna skrev åtskilliga spaltmeter om Hulda Schmidt och greve Posses relation i slutet av 1800-talet och i fokus stod den egensinniga mamsell Schmidt, som betraktades som en mycket dålig mor, som förstörde sonens möjligheter till ett gott liv. Först ut var Aftonbladet som kallade sin artikel ”Försmådd välvilja” och lyfte fram den gode greven som på alla sätt ville sin lille son väl. Tidningen bekräftade att grevens vilja var att sonen skulle ”uppfostras och uppfödas” av någon av de båda kvinnor som han namngivit i sitt testamente. ”Hade ingetdera av dessa villkor uppfyllts skulle den testamentariska disposition vilken eljest kommit att tillfalla gosses Sigismund, tillfalla riksarkivet för fortsatt utgivande av svenskt diplomatarium eller svenska medeltidssigiller. 

Så angelägen hade testator varit om att, ifall han avlidit, någondera av nämnda fruntimmer skulle taga vård om gossen, att han i en särskild paragraf av testamentet föreskrivit, det dispositionen även i det fall skulle tillfalla riksarkivet, att de båda fruntimren före honom avlidit, och gossen icke blivit till honom själv överlämnad. Intet av villkoren blev emellertid av Hulda Schmidt uppfyllt, och den testamentariska dispositionen blev sålunda riksarkivets tillhörighet.” (Aftonbladet 1871-03-27)

”Fruntimret” Schmidt framställdes av Aftonbladet som en bromskloss, som omöjliggjorde sin sons möjligheter till en trygg framtid. Det fanns dock ingenting att anmärka på när det gällde Huldas föräldraskap konstaterade tidningen torrt: ”Tilläggas må att Hulda Schmidt, enligt förmyndarens uppgift, ägnar gossen all moderlig omvårdnad”. (Aftonbladet 1871-03-27)

Moderskärlek

Wadstena Läns Tidning valde att ta Hulda Schmidts parti och talade i sina artiklar om en moderskärlek som inte kunde köpas för alla pengar i världen:

”Sekreteraren i krigshovrätten C. Posse hade genom testamente bestämt att åtskilliga legater skulle utgå av hans förmögenhet, och resten tillfalla sonen av en flicka vid namn Hulda Schmidt, såvida nämligen gossen inom 3 månader efter Herr Posses död lämnades att uppfostras antingen åt fröken Henrietta Posse eller framlidne landshövding Nermans änka; men modern vägrade dessa villkor; regeringens proposition och riksdagens beslut utfört genom överståthållarämbetet, att söka beveka modern misslyckades; barnets förmyndare kunde ej övertala henne och de ifråga varande medlen går nu till Riksarkivet.

Aftonbladet, som berättar saken, talar om ”moderns obetänksamma handlingssätt”; men man borde ej kasta sten på den kvinna som älskar sitt barn, till och med mer än alla jordens skatter. Så synes, att det skulle anstått regeringen och riksdagen att, för den händelse modern nekat att för pengar göra sig av med sitt barn, av de så lätt erhållna medlen anslå en summa till barnets underhåll och uppfostran, ty nog var något dylikt testators innersta mening, ehuru han varit nog förblindad att tro på penningens allmakt, att köpa till och med ett modershjärta”. (Wadstena Läns Tidning 1871-12-27)

Det verkliga motivet

Tidningen Dagens Nyheter belyste i sin artikel det verkliga motivet till Huldas besynnerliga handlande: ”Efter Aftonbladets berättelse här i förrgår att en mamsell Hulda Schmidt förnyade gånger vägrat mottaga den av den framlidne Posse till henne testamenterade egendom, därför att vid donationen var fästad det villkoret att mamsell Schmidt skulle lämna ifrån sig sin år 1865 födde son att av annan person vårdas och uppfostras.

Det gissades hit och dit om anledningen till mamsell Schmidts vägran, vilken Aftonbladet karakteriserar som ”försmådd välvilja” och vilken andra ansåg vara ett starkt prov av moderskärlek.

Vi har nu blivit satta i tillfälle att lämna några upplysningar om det verkliga motivet till mamsell Schmidts handlingssätt. Det är att hon velat hävda sin rätt att bliva ansedd som herre Posses hustru och att hon vill ha barnet erkänt som hans legitime son. Mamsell Schmidt har redan för omkring ett år sedan uttagit stämning å släktingarna efter framlidne herr Posse, med yrkande att som lagvigd hustru erhålla sin andel i boet efter den avlidne”. (Dagens Nyheter 1871–12)

 

Artikel 1871

 

Stämde grevens familj

När Hulda Schmidt insåg att hon blivit lurad, stämde hon grevens familj, en process som kom att pågå under flera år. Att lämna bort sin älskade son fanns aldrig i hennes tankevärld och pojken gick därför miste om hela det arv hans far hade testamenterat honom. Arvet blev i stället ”en betydande donation” till Riksarkivet, enligt Riksarkivet. (Riksarkivet, Posse, släkt, Band 29 (1995–1997), sida 420)

Eftersom hon varit förlovad med Erik Posse, med löfte om äktenskap, ville hon bli betraktad som grevens lagvigda hustru samt att sonen skulle ses som hans legitime arvinge. Många vittnen hördes under processen, bland andra två bekanta till Hulda och hennes familj, ogifta Eva Josefina Gustafsson och Agnes Nyborg – som intygade att herr Posse någon dag under sommaren 1863 i Huldas familjehem, och i båda vittnenas närvaro, ”i klara och tydliga ord begärt Hulda till sin hustru, vartill såväl hon som hennes fader lämnade sitt samtycke. Till bekräftelse å detta löfte räckte de varandra handen, varefter herr Posse gav henne åtskilliga presenter, vilket sedermera under 1863 och 1864 flera gånger förnyades.”

Då käranden (Hulda Schmidt) i slutet av det sistnämnda året blev havande uppmanade hon herr Posse att fullborda förlovningen med giftermål, vilket han då, liksom vid flera följande tillfällen, även hade lovat; och sedan barnet den 14 juli 1865 blivit fött, erkände han sig såsom dess fader och att sa att han givit henne löfte om äktenskap.

Två andra vittnen, bokhållaren Jansén och studeranden Lindberg, var under pingsthelgen 1864 på besök hos bensvarvare Schmidt, kärandens fader, och blev då presenterade för greve Posse, vilken då frågat hennes fader om han tillät henne ingå äktenskap med herr P, varpå Schmidt genmält, såsom orden fallit: ”Det har jag väntat på länge, men det har ej blivit något av”. Då herr Schmidt därvid erbjudit sig att tillkalla en präst, hade herr Posse förklarat att sådant ej vore behövligt, då två personer voro närvarande som kunde bevittna avtalet. De båda vittnena (Jansén och Lindberg) inkallades nu, varefter Posse upprepade sin begäran och, efter erhållet jakande svar, fattade sin fästmös hand, yttrande ”barnet skall bliva äkta”. Vilket barn det var fråga om, kände vittnena ej. Vittnet Jansén hade sedermera ytterligare en gång sammanträffat med herre P. i herr Schmidts bostad, därvid han sett Hulda Schmidt sitta i herr Posses knä.

Skriftlig avsägelse

Till sitt försvar inkallade då grevens familj artisten Carl Gustaf Samuelsson som vittne. Han berättade att Hulda Schmidt varit på besök hos herr Posse en gång, då han själv satt i andra änden av grevens rum och ritade. Vittnet hade då sett Hulda, med pennan i hand stå lutad över ett bord, där herr Posse satt. Om hon skrev, såg Samuelsson icke, men sedan hon gått hade herr Posse visat honom en, med Hulda Schmidts namn undertecknad, skriftlig avsägelse från vidare understöd, för sig och barnet, än 25 riksdaler i månaden till dess sonen uppnått 15 års ålder. Namnteckningen hade vittnet, på herr Posses anmodan bevittnat.

Att en kvinna som inledde en civil rättsprocess mot en mäktig familj skulle ha undertecknat en sådan avsägelse är rent nonsens. Hennes enda önskan var ju att hon skulle bli betraktad som lagvigd hustru och att sonen skulle betraktas som legitim arvinge. Men sonen, Erik Gustaf Sigismund Posse gick därmed miste om sitt arv och hans mamma kunde aldrig bevisa att hon varit trolovad med greven då det saknades formella dokument. Eftersom hon själv såg sig som den bortgångna grevens hustru så kunde hon inte heller gifta om sig. Det var ett moment 22.

Hulda lämnade aldrig sin son. Tillsammans med familjen flyttade de till Västerbotten där sonen utbildade sig till folkskollärare. Han arbetade några år i Resele, Västernorrland men avled där i tuberkulos, endast 24 år gammal.

 

Kvinna vid fönster Målning av Caspar David Friedrich

 

 

Ärvda privilegier

Ronneby brunnspark
Foto: Helena Simonsson

Ronneby i Blekinge har gamla anor och har varit boplats för människor ända sedan järnåldern, men det var upptäckten av källan med det kolsyrehaltiga vattnet med högt järninnehåll som gjorde orten så populär under 1700-talet. Att ”dricka brunn” ansågs kunna bota de flesta krämpor förr i tiden och människor vallfärdade till kurorten Ronneby brunn.

Ronneby fick stadsprivilegier på 1200-talet. På den tiden tillhörde Blekinge Danmark och kom så att göra ända fram till år 1658. ”Ronnebyälven flyter omkring den västra och södra sidan av staden. Där är vattnet farbart och tämligen stora skutor kan navigera där, men även om hamnen är säker nog när man väl befinner sig där inne, sa har ån ett farligt in- och utlopp, eftersom det finns många skär och klippor i hamnen samt vid dess utlopp. Man kan varken komma in eller ut där, utan att ha kunskap om leden samt en gynnsam vind.” Ungefär så skrev riksrådet Carl Bonde i sin berättelse 1659 om Skånes, Hallands och Blekinges tillstånd och förbättring.

Johannes Meijers karta över Ronneby cirka 1650.


Min gamle anfader Magnus Dunbar anlände från Skottland till Ronneby med båt på 1630-talet. Han var handelsman och kom egentligen till Ronneby i affärer men familjen och deras ättlingar kom att stanna kvar i Blekinge. Magnus var gift med Elsebe (Elisabeth) och tillsammans fick de barnen Magnus, Anne och Casten. Sonen Magnus gifte sig med Maria Schmidt från Köpenhamn, Anne gifte sig med Olof Nielsen Schmidt från Ronneby. Sonen Casten blev prost och kyrkoherde och tog namnet Rönnow, av födelseorten Ronneby.Tuffa tider i Blekinge

Blekinge hade länge en väldigt utsatt position som gränsland. År 1564 intog svenskarna Ronneby under det nordiska sjuårskriget. Många Ronnebyinvånare dödades brutalt och stora delar av staden brändes ned vilket har gjort att massakern kallas ”Ronneby blodbad”.

Det skånska kriget 1675–1679 som utkämpades både till land och till sjöss stod mellan Danmark (med stöd från Brandenburg och Nederländerna) och Sverige, och utkämpades främst på skånsk och bohuslänsk mark. Kyrkoherden Casten Rönnow tycks ha stått på Sveriges sida under kriget och det sägs att hans ättlingar fick privilegier av kung Karl XI, bland annat adliga privilegier, en guldkedja och säterifrihet (då en vanlig frälseman fick rätt till ett säteri, en större herrgård). Enligt sägnen räddade Casten Rönnow den svenske kungen från danskarna genom att be honom att gömma sig i en skorsten. Men det finns inga belägg för detta. I själva verket verkar det som om Casten kanske spionerade för den danska sidan och på så sätt stödde han båda sidor i konflikten.

Ärvda privilegier

Huruvida Castens familj erhöll Åhus pastorat med mer av dåvarande kungen kan inte beläggas, men att familjen fick vissa privilegier märks tydligt. Skotske Magnus Dunbars son Otto flyttade hem till sin farbror, prosten Casten Rönnow som barn och blev sedermera sjötullsvisitör i Karlshamn. Otto gifte sig med Vendela Reuterman från Östergötland på 1690-talet. Han avled i pesten år 1710.

Paret fick tillsammans en son som också fick heta Casten år 1700. Casten junior blev livmedikus hos kung Stanisław II av Polen. Om honom finns idel lovord nedtecknade. Vid föräldrarnas tidiga död blev hans farbroder, Johan Rönnow som då var stadsfältskär (läkare) i Göteborg den som företrädde hans rätt. Farbrodern ”drog försorg om hans uppfostran och tillstyrkte honom att såsom framtidsbana välja läkarevägen”, vilket han också gjorde.

Casten Rönnow junior

Casten deltog som fältkirurg i krigstågen mot Norge 1716 och fortsatte sedan sina medicinska studier i Uppsala ”med understöd af ett dubbelt stipendium” som möjliggjorde resor till Danmark, Tyskland och Paris där han, förutom genom sin flit i de medicinska vetenskaperna, utmärkte sig för sina teckningar till de förträffliga tabellerna i Le Draas arbete om stenoperationen och sin förmåga som miniatyrmålare.”

1730 blev Casten medicine doktor i Reims, Frankrike och erhöll 1734 ”de mest lysande anbud från Österrike och England men föredrog kallelsen att blifva lifmedikus hos konung Stanislaus Leczinsky af Polen och utnämndes 1735 till arkiater.” Arkiater är en gammal beteckning för överläkare/livmedikus.

Stanislaw II August av Polen (f.1732 d.1798) Målning: Per Krafft d.ä


Han följde kungen till Lothringen (Lorraine, Frankrike) där han år 1737 utnämndes till konungens närmaste rådgivare – ”conseiller intime”. Inte nog med det – Casten hade, förutom sin befattning hos kungen även ”överinseendet över hela medicinalväsendet i de båda hertigdömerna”. I den sistnämnda befattningen, som han innehade i trettio år, upprättade han ett medicinskt kollegium i Nancy (Frankrike), tog initiativ till flera praktiskt-kirurgiska skolor, moderniserade de allmänna sjukhusen och så vidare. År 1755 blev han utländsk ledamot i Vetenskapsakademien i Stockholm och förlänades adelskap av kung Adolf Fredrik år 1759. Allt enligt Nordisk familjebok.

Casten Rönnow junior avled barnlös och ogift 1787 och slöt därmed sin egen ätt. Han donerade en stor del av sin förmögenhet ”till vetenskapens tjänst och till det allmännas bästa”.

Kung Adolf Fredrik f. 1710Sveriges rikaste man

Donerade pengar gjorde även Castens släkting, Johan Vilhelm Schmidt som också hade sina rötter i Ronneby som ättling till den skotske handelsmannen Magnus Dunbar. Johan Vilhelm föddes år 1827 i Ronneby och donerade under sin livstid cirka 400 000 kronor bara till Stockholms högskola. Schmidt kom från ett enkelt hem men gjorde sig en hastig förmögenhet i Argentina och återvände till Sverige som välbärgad diplomat och generalkonsul.  Johan Vilhelm grundade Nitroglycerinbolaget tillsammans med Alfred Nobel, Stockholms enskilda bank, Graningeverken och Stockholms bryggeriindustri. Han ägnade sig även åt diverse tomtaffärer på Kungsholmen där han gick under namnet ”Kungsholmskungen”.

Johan Vilhelm Schmidt

”Han är till längden något över medelmåttan, smärt och senfullt byggd. Hans ansikte, bränt av en varmare sol än vår, är skarpt markerat, prytt av ett kastanjebrunt helskägg, och hans ögon äro vassa och genomträngande. Hans tal är kort, distinkt och vittnar om en mogen tankegång”. (Projekt Runeberg)

Tillsammans med sin familj bodde Johan Vilhelm i ”Smittens palats” på Scheelegatan 13 B i Stockholm, en ombyggd malmgård och var under 1800-talet Sveriges rikaste man. Han avled i Stockholm 1904 och testamenterade hela sin stora förmögenhet till släktingar, anställda och före detta anställda. Han skänkte även pengar till Stockholms högskola, Stockholms barnkrubba, Stockholms sjukhem, stiftelsen i Stockholm för gamla tjänarinnor samt många andra projekt. Dessutom ett stort belopp till Ronneby hälsobrunn, som låg honom varmt om hjärtat.

Ronneby brunn 1867

Lyckå – en liten handelsstad i Blekinge

 

Lyckå slottsruin. Foto: Henrik Sendelbach

 

Lyckeby vid Lyckebyåns mynning var en gång en liten handelsstad som hette Lyckå. Den lilla staden hade tidigt en egen kvarn som drevs genom det vattenfall som låg ovanför staden, men staden men kom aldrig att bli en särskilt blomstrande handelsplats och den drabbades hårt i krigen mellan Sverige och Danmark. Det var Claus Nielsen Sparre som först satte Lyckå på kartan då han år 1449 köpte några tomter, byggde en gård samt en borg på platsen. Då Blekinge befann sig i gränslandet mellan Sverige och Danmark drabbades den lilla staden hårt i krigen.

1800-talsjournalisten Maximilian Axelson berättade på sin tid om stadens uppkomst: ”Platsens första tillvaro och öden förlora sig i forntidens mörker, och det är först från och med år 1452 man derifrån har några säkrare underrättelser”. Han beskriver hur Lyckå detta år erövrades av kung Karl Knutssons fältöverstar Gustaf Karlsson och Birger Tolle. Tolle blev sedermera hövitsman på Lyckå slott. ”Lyckå kallades på den tiden i den gamla rimkrönikan Lyckna, och nämnde urkund besjunger den nyssnämnda eröfringen sålunda: ”The drogo strax till Lyckna, Gud gaf them lycka thet att gaa, thet anammade Her Birger i the stunde att förvarat thet bäste han kunde.”

 

Maximilian Axelson f.1823 d.1884

 

Lyckå miste sina stadsprivilegier år 1600 och den danska kung Kristian IV befallde att slottet, som hade uppförts 1545, skulle rivas. Slottets stenar skulle i stället användas till befästningar i den nya staden Kristianopel.  När riksrådet Christer Bonde skrev till svenska regeringen 1658 framstår den lilla handelsstaden som allt annat än blomstrande: ”Mitt imellan Runneby och Christianopel ligger en gammal och nu ödelagd stad, benämnd Lyckeby, vid en ström, som löper in uti en vik af stora sjön. Men hamnen är af intet värde. Där bo ännu en hop folk, hvilka äga den åkern, som tillförne hafva hört under staden, och bruka honom fri för alla utlagor. En god krog och några handtverkare finns där, men ibland det öfriga folket synas några reglementen vara af nöden.”.

Christer Bonde f.1621 d.1659

På 1600-talet bodde en gren av min släkt i Lyckeby där de var guldsmeder och verkar ha trivts bra, trots de svåra tiderna. Jag har skrivit lite om anfäderna- och mödrarna i ett tidigare inlägg som du hittar här.

Även beskrivningar av staden under 1700-talet framhåller den som allt annat än blomstrande: ”Lyckeby har haft egen präst och kyrka, hvilken skall varit ganska rymlig och haft tre rader stolar, men år 1736, på en söndag, började kyrkan rämna och falla omkull”. Maximilian Axelson berättade på liknande sätt om staden på 1800-talet och menade att den redan under 1560-talet ansågs vara en ”klen handelsplats”. Bönderna kunde inte få de viktiga varor de behövde som humle, malt, salt, rågmjöl och hampa. När slottet intogs och förstördes år 1564 övergav invånarna sin stad och orten ”förde därefter intill sitt slut ett tynande lif”. I mitten av 1600-talet ansågs Lyckeby vara den ”fatt-och eländigaste församlingen i området”.

 

 

 

Källor: Lyckeby 19 Augusti 1658 Christer Bondes berättelse till svenska   regeringen d. 19 Aug. 1658.  Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige / Fjerde Bandet. I. J. K. L / Yngve Göransson, Lyckeby och Lyckå slott av Maximilian Axelson -Svenska Familjejournalen, Band XV, 1876, N:o VI, egen forskning.

Skotsk-tysk-baltiska rötter

Katedralen i Elgin, Skottland

Anfadern Magnus Dublar, som egentligen hette Dunbar, var en skotsk handelsman som bosatte sig i Ronneby, Blekinge i början av 1600-talet. Han föddes i Dundee, Skottland omkring år 1600, som son till borgaren John Dunbar och Elisabeth Tulidef från Elgin i Skottland. Släkten Dunbar spårar sina rötter tillbaka till kung Æthelred II av England som föddes år 966.

DNA-testet visar på skotska och irländska rötter.

Mogens Dobblare
Magnus Dunbar gifte sig två gånger under sin livstid och i det andra äktenskapet med Maren Michelsdotter f.1610 föddes dottern Anne år 1636. Två år senare, föddes sonen Casten. Anne, som är min anmoder, gifte sig med guldsmedsmästaren Olof Schmidt f.1637 i Ronneby.

Annes bror Casten kom att bli kyrkoherde och han antog då det latiniserade namnet Rönnow, efter staden Ronneby. Enligt en berättelse räddade han kung Karl XI undan snapphanarna i kriget 1678, genom att beordra kungen att gömma sig i en skorsten. Som tack fick Castens ättlingar ärva Åhus pastorat och Castens son, Magnus f. 1765 adlades med namnet Dublar, som man då uppgav som släktnamn. I de gamla handlingarna kallas fadern Mogens Dublar, Mogens Dobblar och Mogens Dobblare.

Casten Rönnow f.1638 i Ronneby, Blekinge

Flydde religionsförföljelser

Electric Scotland nämner den skotske handelsmannen Magnus Dublar, eller Dunbar, som emigrerade till Sverige och Ronneby för att göra affärer. Han reste tillsammans med landsmannen John Innes (Ennes) som kom att bli handelsman i Helsingborg. På grund av stridigheter efter reformationen flydde många reformerta kristna till andra länder och det gjorde också släkten Innes på 1580-talet då man lämnade Skottland för Emden i Oestfriesland. Man sökte sig till länder med större religionsfrihet och etablerade sig där.

Guldsmedssläkt med okända rötter

Magnus Dublar/Dunbar´s dotter Anne, som jag härstammar från, gifte sig med guldsmeden Olof Schmidt i Ronneby. Släktnamnet Schmidt har funnits i vår familj i rakt nedstigande led sedan dess men vi vet fortfarande inte varifrån släkten kom från början. Schmidt verkar haft en stark koppling till Skottland och tysk-baltiska länder. Man döpte sina barn till tyskklingande förnamn, som Gerhardt, Adolph och Friederich, långt in på 1800-talet.

Släkten Schmidt gifte in sig i de skotska släkterna Ouchterlony och Dublar (Dunbar), men även tysk-baltiska släkter, som von Cappel, von Fliegen och Freytag (von der Loringhoven). Dessa släktgrenar sägs ha sina rötter i det tyska området Niederösterreich, som gränsar till Slovakien, Tjeckien och flera andra länder. De tysk-baltisk-skotska anorna tycks ha invandrat till Blekinge som handelsmän, hantverkare och militärer.

Kung Ethelred II

Skotska släktgrenar

Släkten Dunbar spårar sina rötter tillbaka till kung Æthelred II f. 966 och man kartlägger nu släktens grenar genom ett pågående DNA-projekt.

Ouchterlony är en släkt med skotska rötter som etablerade sig i Karlshamn genom sjökaptenen John Ouchterlony.  Hans ättling, Hanna Ouchterlony f.1838 i Värnamo, grundade Frälsningsarmén i Sverige och Norge.

Hanna Ouchterlony f.1838 i Värnamo Foto: Wikipedia/Projekt Runeberg

Tysk-baltiska släktgrenar

DNA-testet visar att det finns rötter i det här området…

Släkten von Cappel spårar sitt ursprung till orten Cappeln nära staden Wildeshausen i tyska Niedersachsen. Grenar av släkten utvandrade till Norge och Sverige. Borgmästaren i Wildeshausen, Dietrich von Cappelen, var far till Johan von Cappelen (1627–1688), som år 1653 utvandrade till Norge. Genom sina tre söner blev Johan stamfader till en stor släkt där.

Anfader med spännande kläder. Herman von Cappel f.1595.  Målning: Georg Günther Kraill von Bemeberg.

Anfadern Johan von Cappelen var gift med Mechelt Kalkum-Leuchtmar från Tyskland. Den första noteringen om hennes släkt är från år 1176 när Willelmus de Calechheim donerade 60 hektar jord till ett kloster i Ostfriesland.

Slottet Kalkum


Anmodern Sophie von Wittenhorst hade sina rötter i tyska Sonsfeld, Nordrhein-Westfalen. Anfadern Nicolaus Freytag von Loringhoven kom från Pulkau i Niederösterreich, liksom hans hustru Maria Elisabeth von Fliegen. Freytag von Loringhoven är numera en stor släkt i Baltikum och Tyskland. Von Fliegen sägs ha sina rötter i tyska Nordrhein-Westfalen. 

Dorothea von Wittenhorst-Sonsfeld